Techtiva

Informació legal

En compliment del deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

Empresa titular d’aquesta web: Techtiva Contech SLU

C.I.F.: B72836752

Domicili: C/ Ivars Urgell num. 20, 25190 Lleida

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida el 26-04-2013, Tom 1345, Foli 94, Secció 8, Full L 26857 Inscripció 1a.

Telèfon: +34 692 66 55 94

Correu electrònic: administracion@techtiva.tech

OBJECTE

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i les normatives vigents en matèria de Protecció de Dades, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del Responsable.

RESPONSABILITAT

El Responsable s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, el ordre de visites, punt d’accés, etc.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, El Responsable no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el RGPD), i la normativa Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, el “LOPDGDD”).


Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament de les vostres dades amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del Responsable o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El Responsable autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas ha de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no implica la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació pel seu part.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i la llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho per escrit o correu electrònic indicat a l’encapçalament.

SSL

El Responsable ha contractat per al vostre lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà de color verd, activant-se el protocol “HTTPS” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Política de privacitat

Techtiva Contech S.L.U., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Techtiva Contech S.L.U.

C.I.F.: B72836752

Domicili: P.I. Neoparc, Carrer Ivars d’Urgell, 20, 25190 Lleida

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida el 26-04-2013, Tomo 1345, Foli 94, Secció 8, Full L 26857  Inscripció 1ª.

Telèfono: 692 66 55 94

Correu electrònic: administracion@techtiva.tech

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació a través del web.

Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de comunicacions comercials mitjançant eines de missatgeria instantània com Whatsapp. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Interès legítim de la Societat.
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
Finalitat del tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Enviament de comunicacions comercials mitjançant eines de missatgeria instantània com Whatsapp. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment de la web. Tractarem les vostres dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que us siguin aplicables.
DESTINATARIS DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens prestin suport en els serveis que t’oferim (Encarats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a lexecució dun contracte o prestació dun servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

  • Sol·licitar laccés a les vostres dades personals que sestan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a les quals van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, cas en què es deixessin de tractar les dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i sefectuï per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant de lagència espanyola de protecció de dades.

LUsuari pot exercir els drets anteriorment indicats a ladreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de manera absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal, en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Lleida.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta l’ús que fem de les galetes. Tot i això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les cookies.

¿Què és una cookie?

Una galeta és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, tauleta, etc. Aquests fitxers permeten que el lloc web recordi informació sobre la vostra visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa pot facilitar la vostra propera visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el contingut. Les galetes exerceixen un paper molt important, en millorar l’experiència d’ús de la web.

Tipus de cookies

Segons l’entitat que les gestioni, les galetes poden ser:

Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’interessat des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Galetes de tercer: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.

Segons el termini de temps que romanen activades:

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en què les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, la web pot utilitzar:

Cookies tècniques – Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

Cookies de personalització – Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides al seu terminal o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

Galetes publicitàries – Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s’han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a lusuari i per evitar mostrar anuncis que lusuari ja hagi vist.

Galetes d’anàlisi estadística – Són aquelles que permeten fer el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, l’aplicació o la plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, a fi d’introduir millores al servei en funció dades d’ús que fan els usuaris

Les galetes utilitzades en aquest lloc web les podeu veure al panell de configuració i ajustar la vostra configuració en qualsevol moment.

La identificació de qui utilitza les galetes, el tipus de galetes utilitzades i altres detalls, s’indica a continuació:

Cookies pròpies
Nom de la galeta Tipus de galeta Propòsit de la galeta
PHPSESSID Sessió Aquesta galeta és usada pel llenguatge d'encriptat PHP per permetre que les variables de SESSIÓ siguin guardades al servidor web. Aquestes cookies és essencial per al funcionament de la web.
_utma, _utmb,
_ubmc, _utmz
Duradora Aquestes galetes són establertes per Google Analytics per rastrejar l'ús de la web. Aquestes galetes no s'estableixen si desconnectes galetes per a aquesta web.
Cookies de tercers
Cookies

 

Entitat que utilitza les galetes Propòsit Més informació
Google Analytics Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per tal de conèixer l'origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. Google Analytics

Centre de privadesa de Google

Nota: Les galetes de tipus “Pròpies” són utilitzades només pel propietari d’aquest web i les galetes “De tercers” són utilitzades, també, pel prestador del servei que està detallat la taula anterior.

Podeu informar-vos de les transferències a tercers països que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies en les seves polítiques corresponents (vegeu els enllaços facilitats a l’apartat “Més informació” de la taula anterior).

Com administrar cookies al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre terminal:

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ca&answer=95647

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-ca/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/ca-ES/cookies.html

En cas de bloquejar l’ús de cookies al vostre navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles. En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar cookies per lloc web, cosa que ofereix un control més precís sobre la privadesa. Això significa que es poden inhabilitar galetes de tots els llocs, excepte aquells en què es confiï.